Inloggen

Voorwaarden voor inschrijving

Inschrijfvoorwaarden Zomercursus 2019

Inschrijving:
Voor inschrijving voor de Zomercursus 2019, die gehouden zal worden van zondag 11 t/m donderdag 15 augustus 2019, dient het inschrijfformulier via de website ingevuld en verstuurd te worden.

Doe dit voor 1 juli 2019 (N.B.: overnachting en een plaats tijdens de trainingen worden pas definitief gereserveerd zodra de inschrijving afgerond is; definitieve toedeling vindt pas plaats na betaling).

Let op! De inschrijving wordt volledig online afgehandeld: door aan het eind van het inschrijfformulier de volgende vragen aan te vinken “Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord” en “Ja, bij deze bevestig ik mijn deelname aan de Zomercursus van 2019” en vervolgens het formulier te verzenden, bevestig je definitief de inschrijving aan de Zomercursus van 2019. Alle gevraagde informatie wordt alleen gebruikt tijdens de Zomercursus van 2019 en zal met de grootste zorg worden verwerkt.

Na het voltooien van het inschrijfproces ontvang je een e-mail met bevestiging van je inschrijving. Via e-mail ontvang je de factuur en ca. 2 weken voor aanvang van de Zomercursus een informatiepakket met de informatie omtrent de cursus.

Kosten:
De kosten voor deze 5-daagse zomercursus bedragen € 275,- per persoon.

We hebben een speciale early bird actie! Schrijf je in en betaal voor 31 januari 2019 en ontvang
€ 20,- korting. Je betaalt dan een bedrag van € 255,- voor deze 5-daagse zomercursus.

Betaling:
Betaling dient vooraf te geschieden binnen de op de factuur gestelde termijn en kan uitsluitend worden voldaan door middel van een overschrijving op ons rekeningnummer onder vermelding van je naam en het factuurnummer.

Definitieve toedeling vindt pas plaats na betaling.

Indien bij aanvang van de cursus de betaling niet is voldaan, kan de cursusleiding besluiten tot verdere uitsluiting van de Zomercursus. Zonder tijdige afmelding blijft echter wel het volledige cursusgeld verschuldigd!

Afzegging:
Afzeggingen kunnen uitsluitend via de e-mail (naar zomercursus@bataille-krijgskunsten.nl en bij voorkeur onder opgaaf van reden) worden gedaan en zijn tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus (dus uiterlijk zondag 14 juli 2019) kosteloos.

Bij afzegging tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus (dus uiterlijk op zondag 28 juli 2019, blijft de helft van het cursusbedrag verschuldigd.

Bij afzegging na 28 juli 2019 blijft het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Deelname:
De Zomercursus is open voor eenieder met interesse in de middeleeuwse Europese krijgskunsten en/of showvechten.

De minimale leeftijd voor deelname is 17 jaar.

De trainingen geschieden op vriendschappelijke basis en van alle deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij zich waardig en sportief gedragen. Tijdens de trainingen en workshops gelden de volgende basisregels, die in het programmaboekje nader uiteengezet zullen worden.

Tijdens de trainingen en workshops kunnen door de trainingsleiding (dus ook door de workshopdocenten) aanvullende regels gesteld worden. Overtreding van de aangegeven regels kan tot onmiddellijke uitsluiting van de verdere zomercursus leiden, zonder restitutie van het cursusgeld.

Aansprakelijkheid:
Omtrent aansprakelijkheid gelden de volgende regels:


  • Bataille is - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor schade die deelnemers lijden als gevolg van deelname aan workshops of trainingen, dan wel door toedoen of nalaten van de door Bataille aangestelde personen of door het gebruik van door Bataille voorgeschreven materialen of technieken;

  • Deelnemers die schade toebrengen aan de eigendommen van Bataille dienen die schade op eerste verzoek volledig en zo spoedig mogelijk te vergoeden;

  • Deelnemers die schade toebrengen aan anderen dan Bataille, zijn voor die schade aansprakelijk en vrijwaren Bataille voor alle aanspraken die deze anderen jegens Bataille zouden kunnen doen gelden;

  • Deelnemers vrijwaren Bataille voor enige schade die ontstaat buiten de normale gedragsnorm voor sport en spelsituaties; behoudens opzet of grove schuld van Bataille.

 
Bataille 2017